Методичний кабінет

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», «Положенням про вище професійне училище», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2020 рр.», наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласних програм «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій», «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників».

Методична робота в училищі організована згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Методична робота в училищі здійснюється за планом, узгодженим із перспективним планом роботи педагогічного колективу, який працює над єдиною методичною проблемою: «Забезпечення підготовки фахівців на основі використання комп’ютерної техніки і впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес» та виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої та професійної підготовки учнів з усіх предметів шляхом впровадження інноваційних технологій;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи ШФМ, ППД, методичних комісій, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з предметів шляхом залучення учнів до роботи в гуртках, проектах, ЕНМК, газети «Молодіжний вісник»;
 • підвищення іміджу навчального закладу.
 • З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у навчальному закладі створена методична рада. На засіданнях методичної ради обговорюються такі питання:

 • шляхи реалізації єдиної науково-методичної проблеми;
 • якість та дотриманням норм виконання письмових і контрольних робіт;
 • стан виховної роботи в гуртожитку, робота бібліотеки, забезпеченість підручниками;
 • якість проведення уроків теоретичного та виробничого навчання, виконання навчальних програм, планів, здійснення інтеграції суміжних дисциплін, використання посібників, ЕНМК, коригування програм з професійного спрямування;
 • якість проведення позаурочної роботи, консультацій, роботи з обдарованою молоддю;
 • стан роботи з учнями по підготовці їх до участі у ЗНО, в предметних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності;
 • аналіз роботи Шкіл починаючого викладача, фахової майстерності, ППД, модельних центрів, лекторіїв, НТФ;
 • стан навчально-виховної роботи в групах, стан індивідуальної роботи з учнями;
 • використання на уроках освітнього середовища, його систематичного поповнення;
 • стан виконання Державних, обласних та регіональних освітянських програм;
 • результативність вивчення, узагальнення і втілення в практику ППД, інноваційних технологій навчання;
 • стан організації профорієнтаційної роботи;
 • стан організації роботи з учнями по написанню письмових екзаменаційних та дипломних робіт.

Щосереди в рамках методичного дня проходять інструктивно-методичні наради для викладачів та майстрів виробничого навчання, де висвітлюються нормативні документи, інструктивно-методичні листи, основні напрямки діяльності, розпорядження і накази, розглядаються новини педагогічної преси, новини Інтернету, сайту МОН.

З метою вдосконалення навчального процесу та чіткої систематизації роботи навчального закладу в училищі створені підструктури:

 

 • Навчально-тренувальна фірма «Перлина Поділля» (керівник Петрова В.О.) працює над проблемою застосування технологій імітаційних навчальних фірм та комп’ютерних інформаційних технологій у процес підготовки фахівців у галузі комерційної діяльності. Щороку учнівський та педагогічний колектив «Перлина Поділля» бере участь у Всеукраїнському навчально-тренувальному ярмарку, де учні проявляють професійну майстерність і отримують нагороди.

 • Центр сучасних освітніх технологій (очолює Ткачук Г.Е.) забезпечує безперевне підвищення ІТ-компетенцій викладачів та майстрів виробничого навчання; метою діяльності є розробка програмних продуктів навчального призначення і цифрових навчальних матеріалів (цифрового контенту), в тому числі, розробка електронних засобів для дистанційного навчання; розробка матеріалів для нових технологій навчання;  розповсюдження наукових знань і навчання використання ІКТ в освітньому процесі; розробка авторських електронних продуктів для навчання, які засновані на інструментальному підході до навчання і які підтримують дослідницьку і пошукову діяльність учнів; організація семінарів та майстер-класів для викладачів з використання інноваційних ІКТ технологій; залучення учнів до створення цифрового контенту; організація співпраці з вищими навчальними закладами.
 • Навчально-методичний центр (керівник Чорба Т.О.) забезпечує розробку навчальних планів та робочих програм відповідно до Державних стандартів, вдосконалення змісту професійного навчання.
 • Центр з працевлаштування «Кар’єра» (керівник Ткачук Г.Е.) забезпечує налагодження співпраці з роботодавцями та сприяє у працевлаштуванні випускників, головним завданням центру є формування у випускників здатності до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін на ринку праці.
 • Центр навчання дітей з обмеженими вадами «Надія» (керівник Піщик О.В.), основним завданням Центру є забезпечення умов для отримання дітьми особливої категорії якісної освіти з професії «Оператор комп’ютерного набору. Оператор комп’ютерної верстки», розробка і втілення в практику інноваційного змісту, модульних і дистанційних методик навчання.
 • Наукове товариство «Еврика» (керівник Кирильчук М.Л.) організовує роботу з обдарованою молоддю.

Робота підструктур надає можливість координувати методичну роботу, спрямовувати її в необхідному напрямку, розробляти нові підходи до організації та здійснення навчального процесу, впроваджувати в навчальний процес сучасні інноваційні методики й технології навчання. Кожна підструктура має свою WEB – сторінку на внутрішньому сайті училища.

Робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою є основою для формування педагогічного досвіду, а в подальшому – для його вивчення, узагальнення і впровадження у практику роботи педагогів училища. Щорічно з урахуванням результатів роботи за минулий рік, планується робота методичних комісій, обираються індивідуальні методичні проблеми, над якими працюють викладачі і майстри виробничого навчання. Працюючи над обраною темою, педагоги виступають з доповідями на засіданнях методичних комісій, педагогічних читаннях, проводять відкриті уроки. Якщо викладач має високі і стабільні результати, його досвід узагальнюється і виноситься на обговорення педагогічної ради, яка пропонує його до впровадження у практичну діяльність. Матеріали з ППД враховуються при атестації педпрацівника.

Навчально-виховний процес в училищі забезпечують 89 педагогічних працівників: 57  викладачів, 32 майстри виробничого навчання. З них:

 • викладачі вищої категорії – 26                
 • викладачі І категорії – 22                   
 • викладачі ІІ категорії – 9
 • викладачі-методисти – 15
 • старші викладачі – 4
 • спеціалісти – 0
 • майстри в/н 12 тарифного розряду – 9
 • майстри в/н 11 тарифного розряду –5
 • майстри в/н 10 тарифного розряду – 7
 • майстри в/н 9 тарифного розряду – 11
 • майстри в/н І категорії – 4
 • майстри в/н ІІ категорії – 3

Важливим етапом методичної роботи є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У навчальному закладі працює Школа фахової майстерності за дистанційною формою навчання за 15 напрямами.

Крім ШФМ викладачі підвищують кваліфікацію у вищих навчальних закладах та при НМЦ ПТО у Вінницькій області.

Найкращий спосіб обміну педагогічним досвідом – це проведення відкритих уроків теоретичного та практичного навчання. На високому методичному рівні проводять уроки викладачі Капітанчук В.О., Помаз Н.В., Пахолюк О.М., Мазур Р.А., Грибик Т.А., Коношевич Т.В., Ткачук Г.Е., Мельнічук Л.В., Щербанюк Л.О., Примчук О.І., Черниш Т.М., Бережок С.М., майстри Лукашенко М.М., Андрущенко Л.С., Прядун В.С., Педоренко А.М., Березюк Л.В., Коломійчук Н.Ю. При проведенні уроків викладачі та майстри виробничого навчання використовують електронні навчально-методичні комплекси, які містять відеоролики, демонстраційні матеріали, мультимедійні презентації; надають перевагу інтерактивним методам і формам навчання, таким як «кейс»-технології, дистанційне навчання, «проблемна лекція», робота в малих групах, «евристична бесіда», «опитування експертів», «мозковий штурм», «пилка», «коло ідей», «акваріум», «кошик», дебрифінг, «ток-шоу», «брейн-ринг», «естафета», «майстер-клас», ділова гра, метод проектів.

Важливим етапом роботи педагогічного колективу є розробка електронних навчальних методичних комплексів з усіх дисциплін до кожної професії. У ЕНМК входять комп’ютерні презентації, електронні тести, які містять додаткові посилання, гіперпосилання, тестуючі системи, завдання для творчих робіт та зразки їх виконання. Усі матеріали доступні для педагогічних працівників та учнів навчального закладу. Це дає можливість використовувати їх під час підготовки та проведення уроків, а також для самостійної роботи, самовдосконалення учнів. ЕНМК – додатковий дидактичний засіб, який дозволяє розширити можливості взаємодії викладача з учнем, його використання сприяє інтенсифікації навчального процесу, реалізації ефективного поєднання нових і традиційних методів навчання на основі використання інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Для якісного засвоєння предмета «Технологія комп’ютерної обробки інформації» розроблений електронний алгоритм виконання лабораторних робіт (автори - Жиліна Л.В., Коломійчук Л.О.). Для проведення уроків з електротехніки викладач Ткачук Г.Е. уклала електронний підручник, який отримав гриф Міністерства освіти і науки України.

Педагогічні працівники здійснюють творчу роботу по розробці та забезпеченню навчального процесу навчальними, методичними посібниками, рекомендаціями, збірниками контрольних завдань, тестів із застосуванням нових технологій навчання (хмарні технології, Web-2, Web-2.0). Інноваційними є розробки з описом власного досвіду роботи (Капітанчук В.О.), методики проведення уроків з спецдисциплін (Черниш Т.М.), із досвіду проведення уроків виробничого навчання для дітей з вадами слуху (Ластівка І.В.), із досвіду використання інтерактивних методів навчання на уроках спеціальних дисциплін (Мельнічук Л.В.), робочий зошит з «Основ підприємницького успіху» (Грибик Т.А.).

Ефективною формою організації навчальної діяльності учнів є навчальний телекомунікаційний проект. Проектна діяльність дозволяє вивчати матеріал, котрий виходить за межі навчальної програми, використовувати інформацію як з традиційних джерел (книг, словників, енциклопедій), так і з мережі Internet. Учасники проекту працюють у мережі, здійснюють пошук інформації з використанням різноманітних пошукових систем. У процесі роботи над проектом відбувається не тільки накопичення знань, а й творче їх осмислення. В училищі щороку проходять конкурси на кращий проект. Дослідження проекту «Школа лідера», керівник Грибик Т. А. вчить учнів лідерським якостям, знайомить з обов’язковими атрибутами, без яких лідер не може існувати. В проекті містяться тренінги, що сприятимуть розвитку комунікативних, організаторських та лідерські якостей; допоможе реалізувати особистісний та творчий потенціал.

Проект «Рекламна агенція Success creaters» під керівництвом викладача з англійської мови Веретянової О.О. спонукає на практичне застосування знань, отриманих на уроках іноземної мови за професійним спрямуванням. Проектом охоплені і відображені теми: «Структура фірми», «Бізнес-план по створенню фірми», «Рекламна діяльність».

Проект «Математика і література», керівники Капітанчук В.О., Щербанюк Л.О., має пізнавально-виховний характер. Актуальність обраної теми продиктована бажанням зруйнувати стереотип несумісності цих наук і довести наявність між ними тісної взаємодії. В ході роботи над проектом учні мали можливість довести існування зв'язку між літературою та математикою.

Працюючи над проектом «Документи в моєму житті» під керівництвом викладачів Примчук О.І. та Черниш Т.М., учні були задіяні в пошукову діяльність по збору інформації про документи, з якими зустрічається людина в різних сферах діяльності у повсякденному житті. Творча група охопила такі дослідницько-пошукові напрями: отримання житлових субсидій; купівля нерухомого майна; прийняття на роботу; сезонна робота за кордоном; оформлення дитини в садочок; приватизація нерухомого майна; документи, які необхідні для школи.

В проекті «Моя родина в історії моєї країни» учні разом зі своїми керівниками (Піщик О.В., Бережок С.М., Кермаш В.С.) досліджували документи, фотографії, листи, що збереглися в їх родині. Вони зіставляли історію власної родини з історією України, зробили родовий аналіз власної сім’ї та пращурів, прослідили зв’язок між родиною та історією країни на конкретних прикладах з життя своїх предків; зробили висновки та зіставити власний досвід з викладеним матеріалом, а також дали власну оцінку історичним та сучасним подіям.

Проект «Вода – невідоме про знайоме» з керівником Кобилянською Т.П. має навчально-виховний характер. Метою проекту є виховання бережного ставлення до навколишнього середовища, а саме води. Учні більш детально дослідили питання властивості води та її раціонального використання. В ході роботи над проектом учні знаходили інформацію про проблему забруднення навколишнього середовища і які причини забруднення води. Також проект інформативно формує екологічну культуру учнів, прищеплює учням та громадськості навички економного витрачання води в домашніх умовах.

В навчальному проекті «Щасливими не народжуються?» Помаз Н. В. досліджують проблему щастя в житті людини і дають відповідь на питання: «Щасливими народжуються чи стають?», тобто щастя – дар Божий чи надбання самої людини? Учні висловлюють свої міркування: «Щастя – це…» і роблять висновки, що щастя завжди поруч, його можна знайти в найпростіших речах, які надають яскраві барви у наше буденне життя, що наше щастя і наше життя залежить від нас самих.

Слід відмітити проект «Цукрова флористика» керівники Андрущенко Л.С. та Прядун В.С. Матеріали даного проекту дають можливість оволодіти мистецтвом цукрової флористики усім бажаючим.

В проекті «Я - робот?» (Коношевич Т.В.) творча група доводить, що за останні роки робототехніка стала повноцінною наукою, здобувши собі місце поряд з фізикою, біологією та іншими науками. Наразі багато первинних ідей штучного інтелекту реалізовано в спеціальних технологіях, які ввійшли в наше повсякденне життя і сприймаються як належне, пройшовши декілька стадій модернізації і ставши «схожими» на людей не лише «інтелектуально» але й за зовнішніми параметрами.

В проекті «Британський та американський варіанти англійської мови» досліджується відмінність між британським та американським варіантом англійської мови. Творча група порівняла відмінності у вимові, граматиці, орфографії, пунктуації, написанні дат та номерів та визначила, що обидва варіанта правильні, необхідно лиш бути послідовними у використанні того чи іншого варіанту. (Керівники Кирильчук М.Л., Кулик К.Д.).

Кращий досвід педагогів, творчі здобутки педагогічного колективу широко пропагуються у навчальному закладі шляхом традиційних дидактичних виставок-презентацій, які проводяться наприкінці навчального року. Тут можна побачити систему роботи досвідчених викладачів над комплексно-методичним забезпеченням предмета, нові напрацювання, досягнення, методичні розробки, зразки відкритих уроків, виховних годин, розробки дидактичних ігор, тестові завдання різного рівня складності, опорні конспекти тощо.

 

Центром методичної роботи навчального закладу є укомплектований методичний кабінет, де сконцентрована вся плануюча документація, методичні матеріали, нормативні документи, матеріали передового педагогічного досвіду, матеріали атестації, педагогічних читань, розробки, зразки дидактичних матеріалів, результати директорських контрольних робіт, олімпіад тощо. Методичний кабінет забезпечений комп’ютером з підключенням до Інтернет, принтером, сканером. Уся методична інформація розміщена і в електронному вигляді на Web-сторінці, до якої має доступ кожний працівник училища.

 

При методичному кабінеті працює школа передового педагогічного досвіду, школа педагога-початківця, психолого-педагогічний лекторій; економічний та юридичний лекторій. Результати роботи розглядаються на науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та заслуховуються на педагогічній раді.

Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.

Навчальний заклад - Флагман освіти України, є активним учасником міжнародних конференцій, виставок, конкурсів. Училище неодноразово нагороджувалось почесними дипломами за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти та упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій; бронзовими медалями у номінаціях «Інноваційні технології у навчанні», «Комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу»; «Упровадження профільного навчання у загальноосвітній школі»; срібними медалями в номінаціях «Комп'ютеризація та інформатизація навчання у загальноосвітній школі та профтехучилищі»; золотою медаллю у номінації «Розробка та впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах».

Училище є активним учасником реалізації обласної Програми розвитку інформаційних телекомунікацій та інноваційних технологій у закладах освіти області 2006-2020 рр. за підтримки обласної державної адміністрації та обласної Ради. В рамках реалізації обласної Програми за останніх п’ять років навчальний заклад виборов гранти в сумі 155 000 грн., які були використані на розвиток матеріально-технічної бази училища.

Досягнення навчального закладу за останній навчальний рік на Міжнародному, Всеукраїнському та обласному рівнях:

·          Грант у сумі 40 000 грн. за І місце за темою «Навчально-консалтинговий Центр енергозбереження професійно-технічного навчального закладу».

·          На Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті - 2016» та Четвертій Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» навчальний заклад удостоєно Почесною нагородою Лауреата національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» в номінації «Електронний освітній ресурс» .

·          Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2016».

·         

 • У ІІІ етапі конкурсу з української мови ім. Петра Яцика посіли ІІІ місце (викладач Мазуренко С.П.)
 • Перемога в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з «Інформаційних технологій»: Сорочинська Маргарита (І місце - ІІІ етап), Фурман Світлана (ІІІ місце - ІІІ етап) - викладач Фурман А.В.
 • У XІХ Міжнародному конкурсі шкільних медіа перемогли у номінації «Висвітлення теми законності та правопорядку».
 • Перемогли у конкурсі «Всесвітній тиждень грошей» (Гавриш Н.Л.)
 • У VI Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» отримали 5 дипломів Всеукраїнського та  регіонального рівня  у 2016 році (викладач Примчук О. І.)

Надруковано статті педагогічних працівників училища у фахових виданнях:

 • Журнал «Професійно-технічна освіта», №1, 2015. «Формування здоров’язбережувального середовища навчального закладу», Мельнічук Л.В., Петелько В.В та «Центр сучасних освітніх технологій у професійно-технічному училищі», Ткачук Г.Е.
 • Журнал «Інформатика», №4, лютий 2015, ст.21-27. «Обмін миттєвими повідомленнями. Поняття форуму», Чорба Т.О.;
 • Журнал «Професійно-технічна освіта», №3, 2014, ст.26-29. «Компетентісний підхід до вивчення математики», Щербанюк Л.О.
 • Газета «Українська мова та література», №4 (812), лютий 2015,ст.. 30-38, «Василь Стус: дорогами мужності і болю», Ластівка І.В.
 • Журнал «Професійно-технічна освіта», № 3, 2015. «Використання хмарних технологій у навчальному процесі ПТНЗ», Коломійчук Н.Ю. та «Навчання без кордонів», Коношевич Т.В.
 • Газета «Фізика», №3, березень 2016, «Ізопроцеси. Газові закони», Грабенко О.А.;
 • Журнал «Профтехосвіта», № 12, 2015, «Створення таблиць InDesign», Коваль І.А.
 • Журнал «Профтехосвіта», № 8, 2016, «Правила оформлення бібліографічного опису джерела», Примчук О.І.; «Нарахування зарплати персоналу підприємства», Янківська Г.А., Джус М.В.; «ІР-телефонія. Skype», Колесник Н.А., Расулова Т.М.
 • Журнал «Профтехосвіта», № 10, 2016, «Макетування та верстка публікацій», Щербанюк Л.О., «Технології комп’ютерної обробки інформації», Березюк Л.В.
 • Журнал «Профтехосвіта», № 11, 2016, «Кулінарна обробка цибулевих овочів», Андрущенко Л.С.
 • Газета «Біолгія», №16, серпень 2015, «Категорія «забруднення»», Кобилянська Т.П.;
 • Журнал «ENGLISH» №17, 2015, «Ukrainian diaspora», Кирильчук М.Л.
 • Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»: надруковано 51 статтю протягом 2012-2016 років.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу визначені основні напрями роботи діяльності педагогічного колективу:

 • Підвищення педагогічної майстерності викладачів через оптимальну структуру науково-методичної роботи.
 • Надання методичної допомоги молодим і малодосвідченим викладачам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.
 • Впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення освітнього процесу.
 • Використання у навчально-виховній роботі освітнього середовища з метою підвищення результативності навчального процесу, якості знань учнів.
 • Модернізація та удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками, методичними розробками.
 • Поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України.
 • Здійснення науково-методичної роботи з вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.
 • Удосконалення педагогічної майстерності педпрацівників шляхом підвищення кваліфікації, стажування, одержання другої вищої освіти.