Спеціальних економічних дисциплін

 

Склад методичної комісії

  1. Гавриш Н.Л. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач спеціальних економічних дисциплін, голова методичної комісії.
  2. Янківська Г.А. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач спеціальних економічних дисциплін.
  3. Петрова В.О. - спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач спеціальних економічних дисциплін.
  4. Козачок А.В. - спеціаліст вищої категорії, викладач спеціальних економічних дисциплін.
  5. Шафорост Т.М. - спеціаліст вищої категорії, викладач спеціальних економічних дисциплін.
  6. Колесник Н.А. – майстер в/н 12 тарифного розряду, І категорія.
  7. Расулова Т.М. – майстер в/н 12 тарифного розряду, І категорія.
  8. Беркар В.М. - майстер в/н 11 тарифного розряду.
  9. Педоренко А.М. – майстер в/н 11 тарифного розряду.

Головною метою роботи методичної комісії «Спеціальні економічні дисципліни» є організація, відповідно до сучасних педагогічних інноваційних технологій, якісного освітнього процесу, належного контролю навчально-методичної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, сприяти покращенню якості викладання економічних дисциплін з метою формування розвиненої, соціально-активної особистості з високим рівнем критичного мислення та професійної компетентності.

Досягнення цієї мети методична комісія здійснює шляхом:

• навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання здобувачів освіти шляхом формування у них загальних та професійних компетентностей, здатності до критичного мислення, через підвищення професійної майстерності педагогів;

• методичної роботи кожного викладача і майстра виробничого навчання – члена комісії;

• підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування сучасних освітніх і виробничих технології;

• вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у освітньому процесі;

• організації самостійної та творчо-пошукової роботи здобувачів освіти в межах роботи творчих груп.

Пріоритетні завдання методичної комісії:

- забезпечити належний науково-методичний супровід організації всіх форм методичної роботи комісії;

- сприяти проблемно-пошуковому діалогу з питань удосконалення критеріїв оцінювання якості знань здобувачів освіти;

- в навчальній діяльності педагогів дотримуватися єдиних педагогічних вимог з врахуванням засад особистісно-зорієнтованого навчання;

- підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, ІТ культури;

- створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін циклу з використанням міжпредметних зв’язків;

- продовжувати роботу з обдарованими здобувачами освіти у форматі розвитку їх пізнавальної діяльності та залучення до науково-дослідницької роботи.

Принципи роботи методичної комісії:

- гуманізація освіти;

- методологічна переорієнтація процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога та здобувача освіти;

- індивідуально-диференційований і особистісно-орієнтований підхід до навчання;

- підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

- вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду педагогів.

Основним напрямком підвищення професіоналізму працівників підприємницької сфери є забезпечення відповідного рівня підготовки фахівців, впровадження у викладацьку діяльність рекомендацій педагогічної науки, орієнтація на вимоги роботодавців, відмова від застарілих стереотипів, морально-застарілих способів, методик і систем навчання.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

•  впровадження сучасних освітніх і виробничих технології в навчальний процес для формування компетентностей здобувачів освіти;

•  покращення роботи з обдарованими здобувачами освіти, розвиток їх творчих здібностей;

•  створення і реалізація інноваційних технологій на основі сучасної педагогічної науки;

•  розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти через використання різноманітних форм і методів освітньої  діяльності;

•  робота з обдарованими здобувачами освіти, розвиток їх інтелекту та зацікавленості обраною професією;

• індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти.

Методична проблема: Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технології.

Реалізація методичної проблеми  певною мірою залежить від викладача та майстра виробничого навчання, їх теоретичної підготовки, практичних навиків, педагогічної майстерності.

Педагоги методичної комісії «Спеціальних економічних дисциплін» підвищують свій фаховий рівень, збагачуються педагогічними знахідками, діляться досвідом, який в свою чергу є багатоплановий та різноманітний за змістом, напрямами та формами.

Це: - проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз;

- огляд нових періодичних видань та навчальної літератури;

- обговорення результатів контрольних робіт;

- розробка та обговорення навчально-методичних посібників з товарознавства, економіки підприємства, підприємницької діяльності, галузевої економіки, а також зошитів для лабораторних робіт та виробничого навчання, дидактичних матеріалів;

- здійснення навчально-методичного забезпечення предметів які викладаються, а саме розробка освітніх кейсів зі спеціальних економічних дисциплін для професій «Агент з постачання», «Продавець продовольчих товарів», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

- творчо-пошукова робота зі здобувачами освіти (проекти «Реклама і ми»; «Лідер очима молоді», «Дерево роду», «Твоє рішення сьогодні – твоє майбутнє завтра»);

- проведення тематичних декад методичної комісії, в межах яких проводяться онлайн-вікторини, олімпіади,  бліц-турніри, економічні перегони, бізнес-квести та різнопланові позаурочні заходи.

У процесі методичної роботи проводиться систематична підготовка до засвоєння нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з прогресивними і досконалими методами та засобами навчання.

Методична комісія працює над розвитком творчості в колективі, пошуком нових педагогічних ідей та їх презентація, а також адаптацією до сучасних вимог в професійно-технічній освіті, впровадженням в систему роботи методичної комісії моніторингу успішності, удосконалення та проведення позаурочних заходів з використанням різноманітних засобів навчання.