Модельний центр інформаційних технологій

І. Загальні положення

 

1. Модельний центр з інформаційних технологій (надалі Центр) - це структурний підрозділ ДПТНЗ «ВМВПУ», що забезпечує реалізацію потреб людини у професійно-технічній освіті, оволодінні складними наукомісткими професіями та спеціальностями відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров'я.

 

2. Головним завданням Центру є формування фахівця, здатного до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в техніці, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки і зростаючої інформатизації суспільства.

 

3. У своїй діяльності Центр керується Законом України "Про професійно-технічну освіту".

 

4. Центр розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази та педагогічних працівників.

5. До основних напрямів діяльності Центру належать:
 • підготовка висококваліфікованого поповнення трудових ресурсів із числа випускників загальноосвітніх шкіл та випускників професійно-технічних училищ;
 • перенавчання та підвищення кваліфікації робітників різних галузей;
 • формування у робітників необхідних економічних знань, комп'ютерної грамотності, вмінь та навичок роботи в комп'ютерних мережах;
 • відпрацювання нових, високоефективних технологій навчання комп'ютерних інформаційних технологій та їх розповсюдження на інші типи професійно-технічних навчальних закладів.

6. До основних повноважень Центру належить:

 • вибір форм та методів навчання;
 • розробка навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти України;
 • розробка правил прийому учнів до Центру на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів;
 • організація підвищення кваліфікації, перепідготовки педагогічних працівників;
 • здійснення професійного навчання незайнятого населення;
 • забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
 • забезпечення виконання вимог кваліфікаційних характеристик та навчальних планів і програм.

7. Професійно-технічна освіта в Центрі може здійснюватися за денною, вечірньою (змінною), дистанційною формами навчання з відривом або без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Перенавчання та підвищення кваліфікації слухачів може здійснюватися за модульною формою навчання.

 

8. Прийом учнів, слухачів на навчання здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу, згідно Правил прийому відповідно до державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

 

9. Навчання в Центрі здійснюється державною мовою.

 

II. Навчальний процес

 

10. Професійно-технічна освіта в Центрі є ступеневою. Ступеневість визначається складністю професії та відповідними рівнями кваліфікації. Кожний ступінь навчання у Центрі є теоретично і практично завершеним і підтверджується присвоєнням учням відповідного рівня кваліфікації згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.

 

Формування високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукомістких професій та спеціальностей здійснюється за програмами третього ступеня професійно-технічної освіти.

 

Після закінчення третього ступеня професійно-технічної освіти випускникам присвоюється кваліфікація "молодший спеціаліст".

 

11. На третій ступінь професійно-технічної освіти, за наявності повної загальної середньої освіти, можуть зараховуватись випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники підприємств відповідного профілю, які мають необхідний рівень кваліфікації на умовах, визначених правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів.

 

12. Нормативний термін навчання в Центрі визначається "Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту".

 

13. Навчальні групи в Центрі комплектуються за професіями чи спеціальностями по 25-30 чоловік. За рахунок коштів юридичних і фізичних осіб навчальні групи можуть комплектуватись у групи з меншою кількістю, ніж нормативна.

 

14. Порядок організації практики визначається Положенням про виробничу практику учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 

15. Випускникам Центру, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється відповідна кваліфікація та видається диплом встановленого зразка.

 

16. Особи, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за результатами кваліфікаційної атестації, отримують документи встановленого зразка про здобуття професійної освіти з відзнакою.

 

17. Випускникам «Центру» , які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та особам, які пройшли курсове чи індивідуальне навчання, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації.

 

18. Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка установленого зразка.

 

19. Організація навчально-виробничого процесу в Центрі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого Міносвіти (№ 419 від 30.05.2006р.)

 

20. Центр має право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати регіональний (варіативний) компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20% від загального фонду навчального часу) та робочих навчальних програмах (до 20% навчального часу з кожного навчального предмету і виробничого навчання).

 

III. Права, обов'язки, відповідальність та соціальний захист слухачів, учнів Центру

 

21. Права, обов'язки, відповідальність та соціальний захист слухачів, учнів визначаються Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, статутом ДПТНЗ «ВМВПУ» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

IV. Педагогічні працівники Центру

 

22. Педагогічною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

 

На посади педагогічних працівників можуть призначатися фахівці виробництв, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають педагогічну підготовку.

 

23. Вимоги до педагогічних працівників визначаються їх кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

 

Центр може залучати до педагогічної роботи спеціалістів виробництва, викладачів вищих навчальних закладів, учених на умовах сумісництва чи погодинної оплати, встановленої для працівників вищої школи.

 

24. Педагогічним працівникам надається право на вільний вибір програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовки.

 

25. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників визначаються Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", іншими законодавчими та нормативними актами.

 

V. Управління Центром

 

26. До державних органів управління належать:

 • Міністерство освіти України;
 • Управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації

27. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори (конференція) колективу Центру, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Центру, визначають та рекомендують кандидатури на посаду заступника директора з організації навчально-методичної роботи Центру. Рішення загальних зборів мають дорадчий характер.

 

28. Управління Центром здійснює директор ДПТНЗ «ВМВПУ», в компетенції директора ДПТНЗ «ВМВПУ» знаходяться:

 • визначення основних напрямків діяльності Центру,
 • внесення змін до Положення,
 • затвердження перспективних планів та річних звітів Центру та його лабораторій,
 • організація, реорганізація та ліквідація курсів у сфері освіти,
 • затвердження правил процедури прийому до Центру, визначення його організаційної структури,
 • порядок розподілу прибутків та покриття збитків,
 • прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності співробітників Центру,
 • визначення умов оплати праці співробітників Центру та його підрозділів,
 • прийом і звільнення працівників Центру,
 • затвердження договорів,
 • порушення клопотання перед Міністерством освіти України про припинення діяльності Центру.

 

Керівництво навчально-методичною роботою здійснює заступник директора.

 

Директор має право делегувати частину своїх функцій та прав у компетенцію заступника директора з організації навчально-методичної роботи Центру.

 

Заміщення посади заступника директора з організації навчально-методичної роботи Центру здійснюється на конкурсній основі на умовах контракту, в якому визначають терміни найму, права, обов'язки та відповідальність, умови його матеріального забезпечення.

 

Контроль за діяльністю заступника директора з навчально-методичної роботи Центру здійснює директор ДПТНЗ «ВМВПУ».

 

VI. Фінансування та матеріально-технічна база Центру

 

29. Первинна професійно-технічна освіта здійснюється для громадян за рахунок коштів з державного бюджету, перепідготовка, підвищення кваліфікації за рахунок юридичних та фізичних осіб.

 

Додатковими джерелами фінансування Центру є:

 • розробка та виготовлення навчально-методичного забезпечення,
 • виготовлення мультимедійних продуктів,
 • розробка Web-сторінок,
 • ремонт та обслуговування офісної та комп'ютерної техніки, розробка та виготовлення рекламної продукції,
 • послуги Іnternet.

30. Фінансування та утримання здійснюється за рахунок позабюджетних коштів.

 

31. Позабюджетні доходи Центру використовуються за єдиним кошторисом прибутків і видатків училища.

 

32. Для організації навчання Центру виділяються площі, що належать ДПТНЗ «ВМВПУ». Обладнання та навчальна техніка є власністю ДПТНЗ «ВМВПУ».

 

33. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів Центр повинен мати такі кабінети і лабораторії:

 • лекційні кабінети;
 • комп'ютерні лабораторії;
 • діючу корпоративну мережу Intranet;
 • підключення до Іnterneт;
 • лабораторію розробки та супроводження програмного забезпечення;
 • лабораторії графічного та комп'ютерного дизайну;
 • лабораторію по ремонту та обслуговуванню офісної та комп'ютерної техніки;

Навчальні кабінети та лабораторії повинні бути обладнані відповідними засобами навчання.

 

34. Приміщення і споруди Центру обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

 

VII. Міжнародне співробітництво

35. Засновник Центру має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до чинного України законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.