Експериментальний педагогічний майданчик

На базі навчального закладу протягом 2002-2008 років працював експериментальний педагогічний майданчик Міністерства освіти і науки України та Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України за темою “Застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ПТНЗ”.

Об’єкт дослідження експериментального майданчика: навчально-виховний процес ПТНЗ в умовах застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Предмет дослідження майданчика: педагогічні засади застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у підготовці кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

Мета експерименту: розробити, апробувати та впровадити у навчальний процес ПТНЗ електронні носії інформації (підручники, посібники, збірники завдань і задач, мультимедійні засоби навчання, дистанційні курси тощо).

Актуальність розв’язання проблеми застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ПТНЗ пов’язане зі змінами вимог до якості підготовки висококваліфікованих фахівців, що продиктована глибинними процесами, які відбуваються в самому суспільстві, його освітніх структурах.

Враховуючи те, що сучасні електронні засоби в усіх видах людської діяльності значно випереджають надходження навчальних книг в учнівську аудиторію постала необхідність створення “безпаперових технологій в освіті”. Проблему практичної розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій слід розглядати як пріоритетний напрям науково-педагогічної діяльності.

Головними цілями та завданнями експериментального педагогічного майданчика є розробка, апробація та впровадження в навчальний процес ПТНЗ електронних носіїв інформації (підручники, посібники, збірники завдань та задач, мультимедійні засоби навчання, дистанційні курси тощо), що потребує наявності сучасних засобів інформаційних технологій, а розвиток локальних і глобальних мереж дає можливість створювати навчальні заклади нового типу (глобальні, віртуальні, дистанційні тощо).

Масове впровадження розроблених засобів навчання.

За час роботи в рамках експериментального майданчика нашими педагогами одержані такі практичні результати:

 • вперше обґрунтовано та розроблено засади системного впровадження електронних засобів навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів у ПТНЗ як на змістово-процесуальному (зміст, форми, методи), так і на особистісному рівнях, що враховує індивідуальні можливості навчання учнів за допомогою комп’ютерних технологій і мережних комунікацій (локальних і глобальних інформаційних мереж);
 • розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні навчально-методичні комплекси для професій та спеціальностей, за якими проводиться підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів в училищі;
 • побудовано внутрішню мережу Intranet, створено освітнє середовище для формування професійних знань учнів ПТНЗ засобами мережних комунікацій;
 • подальшого розвитку дістали інноваційні технології на базі ІТКТ: метод проектів, робота в малих групах, в співробітництві, в телекомунікаційних проектах, кейс-технології, ділові та рольові ігри т ін., методи і форми підготовки учнів ПТНЗ до оволодіння майбутньою професією; способи педагогічного оцінювання рівня вхідних і вихідних знань і вмінь учнів з використанням ІТКТ в умовах диференційованого навчання; критерії добору засобів професійного навчання в умовах інформатизації навчального процесу;
 • розроблено комплекси для здійснення профільного навчання школярів;
 • розроблено комп’ютерні програми та методику їхнього застосування для забезпечення організаційно-управлінської діяльності навчального закладу; проведення методичної роботи, підвищення кваліфікації.
 • розроблено систему моніторингу здоров’я учнів, комплекс організаційних форм і методів діяльності, спрямованих на збереження й поліпшення здоров’я учасників освітнього процесу; розроблено й упровадженно науково-методичні і організаційні основи діяльності навчального закладу з формування фізично здорової особистості;

Участь у тематичних виставках

ДПТНЗ «ВМВПУ» в рамках діяльності експериментального педагогічного майданчика систематично приймає участь у виставках, конференціях.

2012р.

 1. Участь у виставці «Інноватика в освіті України”. Нагороджені золотою медаллю в номінації «Створення та упровадження сучасних засобів навчання», з темою інноваційної розробки «Інформаційна система управління професійно-технічним навчальним закладом».
 2. Участь у виставці «Інноватика в освіті України”. Нагороджені золотою медаллю в номінації «Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ», з темою інноваційної розробки «Інноваційна модель навчання іноземної мови учнів з порушеннями слуху в системі професійно-технічної освіти».
 3. Здобуто грант у сумі 30000 грн. за темою «Створення навчально-практичного центру сучасних інформаційних технологій»

 

2013 р.

 1. Участь в IV міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти–2013». Нагороджені золотою медаллю в номінації «Лідер професійно-технічної освіти України.»
 2. Здобуто грант у сумі 35000 грн. за темою «Створення центру сучасних освітніх технологій на базі професійно-технічного навчального закладу»

2014р.

 1. Участь в V міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти–2014». Нагороджені золотою медаллю в номінації «Сучасний професійно-технічний навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі»
 2.  Участь у II етапі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників і керівників професійно-технічних навчальних закладів: проблеми, досвід та перспективи.»
 3. Участь у VI Міжнародному форумі презентації «Інноватика в сучасній освіті». Нагороджені Дипломом I-го ступеня у номінації «Інноваційні технології компетентнісного становлення майбутнього робітника»
 4. Здобуто грант у сумі 20000 грн. за темою «Створення Центру моніторингу гармонійного розвитку особистості на базі професійно-технічного навчального закладу».

2015р.

 1. Участь в VI міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти–2015». Нагороджені золотою медаллю і дипломом в номінації «Сучасний професійно-технічний навчальний закладяк соціальний осередок громадсько-патріотичного виховання дітей та студенської молоді»

Освітнє середовище навчального закладу

Одним із найважливіших напрямів експериментального дослідження стало створення інформаційного освітнього середовища, його наповнення електронними підручниками, довідниками, лабораторними практикумами, збірниками задач, тестами та відповідними тестуючими програмами, базами даних для збереження та автоматизації підсумків навчального процесу, а також програми для управління та координації навчального процесу.

Сучасний етап розвитку українського освітнього простору характеризується його системним реформуванням, підтримкою інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до перспективної тенденції, а й зовсім нової якості.

Інформаційна система професійно-технічного навчального закладу «Staff Management» реалізується на базі локальної обчислювальної мережі освітнього закладу. Без цієї мережі неможливо здійснити інформаційні потоки і налагодити їх взаємодію.

Основні функції інформаційної системи полягають у наступному:

 • підготовка робочих, звітних і довідкових документів за різними формами, що встановлені вимогами та стандартами ПТНЗ;
 • формування й облік даних про успішність учнів, відомостей, екзаменаційних / залікових аркушів згідно із стандартом ПТНЗ;
 • облік загальних даних про успішність й формуванні додатків до атестату про середню освіту та диплома кваліфікованого робітника;
 • збір і відновлення інформації про учнівський та викладацький склад;
 • відображення, роздрукування потрібного спектра даних інформаційної системи для педагогічних працівників закладу;
 • функціонування системи моніторингу здоров’я учнів;