Спеціальності

Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»  на ІІІ ступінь навчання за спеціальністю «Комерційна діяльність» 

на 2016 рік 

  1. До ДПТНЗ «ВМВПУ» приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) та отримали професійну освіту.
  2.  Прийом до ДПТНЗ «ВМВПУ»  здійснюється для підготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю:3 Особи, які успішно витримали вступні випробовування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування до навчального закладу відповідно до кількості набраних балів, якщо інше не передбачене законодавством України.

 

За інших рівних умов переважне право на зарахування до навчального закладу мають :

- особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

- особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 " Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників  Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військо-патріотичного виховання молоді".

14. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія  навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом.

15. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування до ДПТНЗ «ВМВПУ».

 16. Роботи вступників, які не зараховані до навчального закладу, зберігаються один рік, потім знищуються, про що складається акт.

Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього навчального закладу за відповідним запитом.

17. Усі питання, пов'язані з прийомом до навчального закладу, розв'язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

 

Правила прийому до ДПТНЗ «ВМВПУ» розглянуті

на засіданні приймальної комісії від 20 листопада 2015 року.

-особи, яким відповідно до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей надане таке право;

-члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

-чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор – за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

 

діти військовослужбовців  Збройних Сил України,  інших   військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

 

 «Комерційна діяльність»

3. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами молодших спеціалістів допускаються особи, які мають документ державного зразка за повну середню освіту та диплом кваліфікованого робітника відповідного профілю.

 4. Прийом до ДПТНЗ «ВМВПУ» на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом на підставі результатів фахових вступних випробувань та середнього рейтингу диплома кваліфікованого робітника.

 5. Фінансування підготовки фахівців у навчальному закладі здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності).

 6. Організацію прийому до ДПТНЗ «ВМВПУ»  здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу, який є її головою.

 Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, створюються предметні екзаменаційні комісії навчального закладу.

 Подання   і   розгляд   апеляцій   на  результати   вступних   випробувань проводиться відповідно до Положення про апеляційну комісію.

 7. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної середньої освіти на денну форму навчання  розпочинається  з 11.07.2016 і закінчується о 18.00 годині 28.07. 2016.

 8. Вступні екзамени проводяться з 22 липня по 28 липня.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.

 9. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

- на місця за кошти державного бюджету до 18.00 години 08 серпня;

- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 серпня.

10. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:

- за кошти державного бюджету  не пізніше 12.00 години 10 серпня;

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (освітньою програмою)) не пізніше 15 серпня.

11. Вступники подають особисто у приймальну комісію навчального закладу заяву про вступ, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність).

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про  повну загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- оригінал документа про освітній ( освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього (оригінали або завірені копії);

- медичну довідку за формою 086-у (оригінал або її завірену копію);

-  6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на  навчання  за  відповідними  напрямами підготовки (спеціальностями),  установленими  нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.           

Зазначені копії документа про освіту зберігаються у навчальному закладі, у якому студент навчається за кошти юридичних або фізичних осіб протягом усього терміну навчання.

12. Вступні  випробовування  проводяться  з  метою  визначення можливостей вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

Вступні випробовування на всі напрями денної форми навчання здійснюються за фаховими предметами:

"Комерційна діяльність" – тестування з предмету «Комерційна діяльність»;

13. Випускники, які отримали диплом з відзнакою за результатами робітничої професії зараховуються на денну форму навчання без вступних випробувань.

13.1. Поза конкурсом при одержанні вступних оцінок не нижче   4-12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання знань зараховуються:

 

особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право; діти сироти та діти, які залишились без піклування батьків; інваліди І та П груп та діти - інваліди віком до  18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом ( спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;