Правила прийому

Затверджено

Педагогічною радою

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

«____» _______ 2021 року

Директор                                                                                                       ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

__________ О.Д. Дмитрик

 

 

 

 

Правила прийому

до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

на 2022 рік

 

  1. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» на 2022 рік розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

1.2 До професійно-технічних навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3.1. Особливості прийому до професійно-технічних навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2022 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року № 795/28925.

1.3.2. Особливості прийому до професійно-технічних навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2022 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037.

1.4. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за ліцензією серія АЕ № 458634 та згідно витягу з рішення Акредитаційної комісії (додаток № 2 від 17 листопада 2015 року. Протокол № 119).

Підготовка за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 960-Л від 25.09.2019 року.

 

 Код професії

Назва професії

Ліцензований

обсяг

Форма навчання:

базова загальна середня освіта

Форма навчання:

повна загальна середня освіта

Бюджетна

Комерційна

Бюджетна

Комерційна

4112

Оператор комп’ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

120

0

0

28

4

7241

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

120

29

3

0

0

7241

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Фотограф (фотороботи).

90

29

1

0

0

7314

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

90

27

3

0

0

4121

5122

Кухар. Кондитер.

90

58

2

27

3

7412

4131

Агент з постачання. 

Продавець продовольчих товарів.

30

27

3

0

0

5220

7242

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування.

60

28

3

0

0

4131

Агент з постачання

90

0

0

28

4

4113

 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Офіс-адміністратор.

90

27

3

0

0

4222

4222

Адміністратор.

90

0

0

27

3

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

90

29

1

0

0

076

Управління та адміністрування.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

0

0

30

0

 

  1. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з регіонального бюджету  або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у регіональному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних закладах державної та комунальної власності.
  2. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
  1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно Типових правил прийому та затверджуються керівником ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» не пізніше 01 грудня поточного року.

 2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій, спеціальностей  та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальністю) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, середній бал документа про освіту) та системи оцінювання знань;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ», що проводять підготовку фахівців до галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом на навчання до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснюється до 19 серпня 2022 року.

 

  1. Документи до вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 8 кольорових фотокарток розміром 3х4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ

  1. Умови прийому

4.1. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;

- за результатами вступних випробувань.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Здобувачі освіти ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ», які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь  навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» у ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, не зараховуються до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ».

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу  третього атестаційного рівня за відповідними професіями, спеціальністю;

- особи, які вступають до  ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» на навчання за рахунок видатків з регіонального бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у регіональному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше  ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.

 

 

 

Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» розглянуті

на засіданні приймальної комісії від 25 листопада 2021 року.