Правила прийому

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директором

Педагогічною радою

Департаменту гуманітарної політики

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

Вінницької ОВА

Протокол №3  від «01» листопада 2023 року

 

Директор

 

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

_____________ Володимир БУНЯК

_____________ Олександр ДМИТРИК

 

 

 

 

 

Правила прийому

до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

на 2024рік

 

 1. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» на 2024 рік розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України.

1.2 До закладів професійної (професійно-технічної) освіти приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127  (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726).

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснюється для здобуття:

 • професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник за рішенням Акредитаційної комісії від 17.11.2015 протокол №119, наказ Міністерства освіти та науки України від 30.11.2015 №1931-Л;
 • спеціальності «Підприємництво та торгівля» за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» згідно Постанови Кабінету міністрів України від 16.12.2022 року № 1392 та наказу Міністерства освіти і науки України №223-Л від 12.06.2023 року.

 Код професії

Назва професії

Ліцензований

обсяг

Форма навчання:

базова загальна середня освіта

Форма навчання:

повна загальна середня освіта

Бюджетна

Комерційна

Бюджетна

Комерційна

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

90

30

0

0

0

7241

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Фотограф (фотороботи).

90

29

0

0

0

7314

4222

Адміністратор.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

90

28

0

0

0

4121

5122

Кухар. Кондитер.

90

56

0

28

0

7412

4131

Агент з постачання. 

Продавець продовольчих товарів.

30

28

0

0

0

5220

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування.

90

29

0

0

0

7242

4131

Агент з постачання

90

0

0

28

3

076

Управління та адміністрування.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

0

0

30

0

 

 1. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.
 2. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 1. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно Типових правил прийому та затверджуються керівником ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» не пізніше 01 грудня поточного року та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, на своїх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) і мають обумовлювати:

 • перелік професій, спеціальностей  та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
 • планові обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-професійний ступінь випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальністю) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, середній бал документа про освіту) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ», що проводять підготовку фахівців до галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом на навчання до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснюється до 21 серпня 2024 року.

 

 1. Порядок прийому заяв та документів для вступу

 

3.1. Вступники подають заяву про вступ до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти у:

паперовій формі (особисто);

електронній формі (через електронний кабінет).

Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 8 кольорових фотокарток розміром 3х4;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
 • наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійної) освіти.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

 • скановану копію додатка до документа про освіту;
 • фотокартку розміром 3 × 4 см;
 • скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

 

 1. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
 • за іншими критеріями відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

4.4. Прийом на навчання до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Зарахування осіб на навчання для здобуття спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» здійснюється на підставі диплома кваліфікованого робітника.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.5. Вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання.

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів  конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Зарахування до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VI. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше  ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійною (професійно-технічною) освітою.

 

 

Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» на 2024 рік розглянуті

на засіданні приймальної комісії від 30 жовтня 2023 року.