Правила прийому

Погоджено                                                                                           Затверджено

                                                                                                              Педагогічною радою

В.о. директора Департаменту                                                             ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

освіти і науки облдержадміністрації                                               «18» листопада 2020 року

_____________ В.В. Буняк -                                                               Директор  

                                                                                                              ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ»

_________ О.Д. Дмитрик

 

 

 

 

Правила прийому

до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

на 2021 рік

 

  1. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» на 2021 рік розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної освіти) України.

1.2 До закладів професійної (професійно-технічної освіти) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладу професійної (професійно-технічної освіти), який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну освіту) у навчальних закладах відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3.1. Особливості прийому до професійно-технічних навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2021 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року № 795/28925.

1.3.2. Особливості прийому до професійно-технічних навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2021 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037.

1.4. Прийом до ДПТНЗ «ВМВПУ» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за ліцензією серія АЕ № 458634 та згідно витягу з рішення Акредитаційної комісії (додаток № 2 від 17 листопада 2015 року. Протокол № 119).

Підготовка за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 960-Л від 25.09.2019 року.

 

 Код професії

Назва професії

Ліцензований

обсяг

Форма навчання:

базова загальна середня освіта

Форма навчання:

повна загальна середня освіта

Бюджетна

Комерційна

Бюджетна

Комерційна

4112

Оператор комп’ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

120

27

0

26

0

7241

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Фотограф (фотороботи).

90

27

0

0

0

7314

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

90

27

0

0

0

4121

5122

Кухар. Кондитер

90

27

0

27

0

7412

4131

Агент з постачання. 

Продавець продовольчих товарів.

30

27

0

0

0

5220

7242

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування.

60

27

0

0

0

4131

Агент з постачання

90

0

0

27

0

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

90

27

0

0

0

4112

 

Оператор комп’ютерного набору.

Оператор комп’ютерної верстки (спеціальна група).

30

12

0

0

0

4222

Офіс-адміністратор

90

0

0

27

0

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

0

0

25

5

 

  1. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.
  2. Прийом громадян понад  державне/ регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
  1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно Типових правил прийому та затверджуються керівником ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» не пізніше 01 грудня поточного року.

 2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДПТНЗ «ВМВПУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «ВМВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій, спеціальностей  та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальністю) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, середній бал документа про освіту) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

- порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до ДПТНЗ «ВМВПУ», що проводять підготовку фахівців до галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом на навчання до ДПТНЗ «ВМВПУ» здійснюється до 17 серпня 2021 року.

  1. Документи до вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДПТНЗ «ВМВПУ» вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти третього атестаційного рівня);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 8 кольорових фотокарток розміром 3х4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ

  1. Умови прийому

4.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «ВМВПУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту;

- за результатами вступних випробувань.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Здобувачі освіти ДПТНЗ «ВМВПУ», які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь  навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» у ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору у ДПНТЗ «ВМВПУ»  не  допускаються.

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються до ДПТНЗ «ВМВПУ» поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інваліднісю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу  третього атестаційного рівня за відповідними професіями, спеціальністю;

- особи, які вступають до  ДПТНЗ «ВМВПУ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДПТНЗ «ВМВПУ» за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної освіти) на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та /або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Типових правил закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.